Giữ Chân nhân tài phần 2- Anphabe và FBNC thực hiện

Chương trình giới thiệu các khái niệm mới về khấu hao nhân tài, đầu tư nhân tài, gắn kết nhân tài và quản lý nhân lực linh động – Dynamic Workforce Management

Chương trình HR Team Building Day 2013 – Tối Ưu Hóa Nguồn Lực- Tối Đa Hóa Doanh Thu ngày 20/04/2013 tại Riverside Place nhằm chuyển giao cho công ty tự thực hiện team building và nhóm hiệu quả- yếu tố quan trọng gia tăng năng suất hiệu suất và năng suất đồng thời giữ người trong công ty .

Thông tin tại : http://www.softskill.edu.vn/newsdetails.aspx?id=267&newsid=8757

Giữ chân nhân tài phần 1 do anphabe và FBNC thực hiện

Chương trình giới thiệu các khái niệm mới về khấu hao nhân tài, đầu tư nhân tài, gắn kết nhân tài và quản lý nhân lực linh động – Dynamic Workforce Management

Chương trình HR Team Building Day 2013 – Tối Ưu Hóa Nguồn Lực- Tối Đa Hóa Doanh Thu ngày 20/04/2013 tại Riverside Place nhằm chuyển giao cho công ty tự thực hiện team building và nhóm hiệu quả- yếu tố quan trọng gia tăng năng suất hiệu suất và năng suất đồng thời giữ người trong công ty .

Thông tin tại : http://www.softskill.edu.vn/newsdetails.aspx?id=267&newsid=8757