Các công cụ truyền thông cho Employer Branding

Các công cụ sử dụng truyền thông cho employer branding

01- Kênh truyền thông chính thức của công ty

02- Truyền thông nội bộ công ty

03- Các phần chức năng của nhân sự trên web site của công ty

04- Page, account trên mạng xã hội của phòng nhân sự trong công ty

05- Các video làm về công ty

06- Các inforgraphic về công ty

07- Các tài liệu như sổ tay nhân sự, báo nội bộ trong công ty

08- Các hoạt động trong công ty

09- Các tài liệu về văn hóa doanh nghiệp

10- Các câu chuyện story về lịch sử và các thành tích của công ty